OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ALL4VENDING SP. Z O.O. S.K

 1. ALL4VENDING SP. Z O.O. S.K  z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Inwestycyjnej 2 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenia przez niego sprzedawane i wynajmowane są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć ich funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.
 4. Okres gwarancji na urządzenia ALL4VENDING SP. Z O.O. S.K wynosi 6 miesiące – automaty używane, 12 miesięcy automaty nowe licząc od daty sprzedaży sprzętu.
 5. Gwarancja dla podzespołów: wrzutniki monet, moduł na zimne soki, zamontowanych w urządzeniach wynosi 6 miesięcy od daty ich zakupu. Ingerencja we wrzutnik monet (rozkręcanie, zamiana części) skutkuje utratą gwarancji.
 6. Gwarancja dla podzespołów: moduł chłodniczy wynosi 1 miesiąc od daty zakupu.
 7. Gwarancja na podzespoły układu hydraulicznego (kawomaty) wynosi 3 miesiące, w przypadku braku filtracji podzespoły nie podlegają gwarancji.
 8. Gwarancja dla podzespołów: akceptory banknotów, czytniki kart płatniczych realizowane są u producentów zamontowanych w automatach akcesoriów.
 9. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o  kolejne 30 dni. 
 10. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę drogą e-mail na adres biuro@a4v.pl W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
 11. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
 12. Nabywca zobowiązany jest  dostarczyć urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami do punktu serwisowego znajdującego się w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej 2. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające ze złego zabezpieczenia towaru podczas wysyłki ponosi nabywca.
 13. Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
 14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
 15. Gwarancja nie obejmuje:
  • jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
  • roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
  • uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
  • wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
 1. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
 2. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych urządzenia.
 3. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
 4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
 6. Stosunek prawny pomiędzy Nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 


Serwis Klienta funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
tel. +48 790 707 035
Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@a4v.pl